Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności Portalu psychologiawsieci.pl wraz z polityką plików cookies aktualna od dnia: 01.01.2016

§1 Ochrona prywatności.

1. Poniższą Politykę prywatności wprowadzamy na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz.1800 z późn.zm.). Polityka prywatności zawiera również zapisy dotyczące wykorzystania plików cookies
w Systemie Portalu (czyli zespole współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania danych).

2. Administrator Danych Osobowych – Usługodawca- jest : Fundacja Libertus z siedzibą w Częstochowie 42-202, ul. Chopina 62, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000549964, NIP: 5732853963, REGON: 361109272

3. Polityka prywatności stanowi świadectwo realizacji przez Usługodawcę obowiązku ochrony prywatności oraz zawiera zasady zbierania i przetwarzania informacji o Użytkownikach Portalu, także danych osobowych, obowiązujące na Portalu.

4. Usługodawca respektuje prawa autorskie oraz prawa właścicieli do zastrzeżonych symboli lub znaków towarowych.

5. Podstawowe definicje odnoszące się do danych osobowych:
a) Dane osobowe – to każda informacja dotycząca osoby fizycznej, pozwalająca na określenie tożsamości tej osoby, identyfikację tej osoby. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.
b) Zbiór danych – to każdy posiadający strukturę zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny wg określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten ma postać rozproszoną, czy jest podzielony funkcjonalnie.
c) Przetwarzanie danych – to jakiejkolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie
i usuwanie, w szczególności te dokonywane w systemie informatycznym.

6. System Portalu ogranicza zbieranie i wykorzystanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia usług Portalu na najwyższym poziomie. Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika
z celu funkcjonowania Portalu oraz zakresu udzielonych dobrowolnych zgód i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Przekazanie takich informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów i podmiotów, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych.

7. Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby Portalu w celach: świadczenia usług, realizacji transakcji, realizacji konsultacji oraz wysyłki informacji handlowej drogą elektroniczną.

8. Usługodawca przetwarza dane osobowe wyłącznie tak długo, w jakim istnieje cel, dla którego zostały pozyskane lub przekazane. W każdym czasie Użytkownik może zażądać ujawnienia wszelkich detali dotyczących jego danych osobowych lub ich zakres przetwarzania, jak również żądać ich trwałego usunięcia. Kontakt drogą elektroniczną: redakcja@psychologiawsieci.pl
9. System Portalu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883
z późn. zm.), w szczególności Użytkownikowi przysługuje bezwarunkowe prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, albo sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

10. Podanie jakiejkolwiek danej lub przekazanie zbioru danych do przetwarzania – w tym danych osobowych, do Systemu Portalu jest świadome i dobrowolne. Zgodę na przetwarzanie można wyrazić online przed skorzystaniem z usług Portalu.

11. Administrator Danych Osobowych nie przekazuje danych lub zbioru danych – w tym danych osobowych, osobom trzecim, bez wyrażonej w postaci jawnej, dobrowolnej zgody osób przekazujących te dane.

12. Usługodawca deklaruje:
a) zamiar podejmowania działań niezbędnych dla ochrony praw i usprawiedliwionych interesów jednostki związanych z bezpieczeństwem danych osobowych;
b) zamiar stałego podnoszenia świadomości oraz kwalifikacji pracowników Portalu, którzy przetwarzają dane osobowe, szczególności w zakresie problematyki bezpieczeństwa tych danych;
c) zamiar traktowania obowiązków osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych jako należących do kategorii podstawowych obowiązków pracowniczych oraz stanowczego egzekwowania ich wykonania przez takie osoby;
d) zamiar podejmowania w niezbędnym zakresie współpracy z instytucjami powołanymi do ochrony danych osobowych.

13. Dane gromadzone na potrzeby Portalu są przechowywane w zabezpieczonej lokalizacji, dostęp do której mają wyłącznie uprawione osoby. Ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi ograniczone jest do minimum. Realizując Politykę prywatności w zakresie ochrony danych osobowych stosujemy odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

14. Usługodawca zabezpiecza wskazanymi przez Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004, nr 100, poz. 1024) sposobami dane przekazane do przetwarzania przed ich przejęciem przez osoby nieupoważnione, przed nieuprawnionym przetwarzaniem danych – w tym danych osobowych – niezgodnym
z obowiązującym w Polsce prawem, odpowiednimi umowami międzynarodowymi oraz przed zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

15. Zgodnie z dyspozycją art. 43 ust.1a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.1997, nr 133, poz. 883 z późn. zm.) Usługodawca powołał Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

16. Przesyłanie danych w Systemie Portalu jest szyfrowane protokołem SSL.

§2 Wykorzystanie plików cookies.

1. Wykorzystywanie adresów IP służy diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu Portalem. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników.

2. System Portalu wykorzystuje pliki „cookies”, które ułatwiają korzystanie z jego zasobów. Cookie to niewielki plik tekstowy składający się z alfanumerycznych znaków, który jest umieszczany na urządzeniu docelowym, np. komputerze Użytkownika, gdy używana przeglądarka internetowa otwiera stronę internetową używającą cookies. Są one używane przez przeglądarkę internetową do nawigacji na stronie internetowej i pełnego wykorzystywania jej możliwości, np. do zapamiętywania wyborów lub logowania, systemu koszyka zakupów, do ustawiania opcji lub wersji językowych, szaty graficznej i innych podobnych. Cookie są używane przez stosowaną przeglądarkę internetową w celu obsługi danej strony internetowej, a nigdy nie służą do nieautoryzowanego zbierania informacji lub danych.

3. Wchodząc lub logując się do Systemu Portalu Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie plików cookies na urządzeniu docelowym, np. komputerze Użytkownika. Wyłączenie informacji „cookies”
w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów Portalu, ale może spowodować zmniejszenie jego funkcjonalności. Całkowita blokada plików „cookies” jest możliwa w opcjach używanej przeglądarki internetowej. Można również ustawić odmowę pobierania „cookies” od konkretnych dostawców, jak również zarządzać cookies za pomocą innych programów komputerowych. Jest możliwe usunięcie plików „cookies”
z dysku lokalnego, albo własnoręcznie, albo za pomocą używanej przeglądarki internetowej.

4. W ramach Portalu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
a) konieczne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu,
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np.: wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu,
c) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np.: wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu,
d) funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
f) zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności Portalu,
g) jako element ułatwiający powtórne logowane się,
h) jako część systemu Google Analytics, tj. serwisu analizy ruchu na stronach internetowych udostępnianego przez Google, Inc.
i) jako część systemu Google Adsense, tj. serwisu reklamowego Google, Inc. wyświetlający na stronach internetowych kontekstowe reklamy tekstowe, bannery oraz reklamy wideo.
Z Polityką prywatności Google, Inc. Można zapoznać się pod adresem: http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/

5. Linki do stron zewnętrznych: Portal zawiera linki pozwalające odwiedzać inne strony internetowe, np. inne serwisy lub portale społecznościowe (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest). Jeżeli link zostanie użyty do opuszczenia Portalu, to jednocześnie należy zaakceptować fakt, iż Usługodawca nie ma żadnej kontroli nad zawartością stron zewnętrznych. Zatem, nie może i nie jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i danych osobowych podczas odwiedzania stron zewnętrznych. Strony te, portale i serwisy posiadają własne zasady (polityki) prywatności, z którymi należy się zapoznać, np. Facebook: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/

6. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Użytkownika Portalu jest dobrowolne i może nastąpić w każdym czasie. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje usunięciem utworzonego przez Użytkownika konta.

7. Informacje kontaktowe Użytkowników są wykorzystywane wyłącznie do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Niemniej Portal zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości. Wśród wiadomości tych wskazać należy: informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Portalu, np. zmiany w funkcjonowaniu lub zmiany Polityki prywatności albo Regulaminu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do kontaktu Użytkownikami za ich zgodą za pomocą poczty elektronicznej oraz poprzez zamieszczanie informacji na Portalu.

8. Partnerzy marketingowi Usługodawcy mogą wyświetlać reklamy na Portalu, o ile spełniają wymagania dotyczące wyświetlania reklam. System Portalu nie udostępnia im żadnych informacji osobistych lub danych osobowych bez zgody Użytkownika. Celem Portalu jest także udostępnianie trafnych i użytecznych reklam. Aby to osiągnąć, stosowane są pliki cookie oraz systemy reklamowe firm zewnętrznych wobec Usługodawcy. Do wyświetlania odpowiednich reklam mogą być używane różne pozyskane informacje, w tym pliki cookies, pliki web beacon, adresy IP, statystyki użycia oraz inne nieosobiste informacje dotyczące komputera lub urządzenia (takie jak typ przeglądarki i system operacyjny). W przypadku zalogowania na Koncie Użytkownika można też wyświetlać reklamy na podstawie informacji podanych w ramach tego Konta.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści Polityki prywatności
w każdym czasie i dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem, iż zmiany nigdy nie będą obowiązywały wstecz. W przypadku wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, będą one ogłoszone online na stronie głównej Portalu, aby można było się z nimi zapoznać i do nich ustosunkować w czasie przynajmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian.

10. Użytkownicy Portalu mają możliwość bezpośredniego kontaktu pocztą elektroniczną w sprawach ochrony prywatności za pośrednictwem: redakcja@psychologiawsieci.pl